8 způsobů, jak v jazyce C# vytvořit smyčku/iterovat dvojice klíč-hodnota slovníku

Pro iteraci dvojic klíč-hodnota slovníku v jazyce C# použijte následující metody

 1. Pomocí smyčky v jazyce C# foreach
 2. Iterace pouze nad klíči slovníku C#
 3. Iterovat pouze nad hodnotami slovníku C#
 4. Použití Deconstruct z KeyValuePair<TKey,TValue> v C# 7
 5. Použití Deconstruct a discards v jazyce C# 7
 6. Deconstruct dvojice klíč-hodnota ve starších verzích jazyka C#
 7. Použití funkce dictionary.ElementAt() a smyčky for
 8. Použití funkce dictionary.AsParallel().ForAll() v jazyce C#

Projděme si příklad, abychom jej lépe pochopili

Vytvořil jsem ukázkový slovník pomocí C# for cyklu

Podívejte se na níže uvedený slovník C#

var dictionaryExample = new Dictionary<string, string>();

for (var i = 1; i <= 5; i++)
{
  dictionaryExample["key" + i] = "value" + i.ToString();
}

On this page

Řešení 1: Použití smyčky C# foreach

Použití smyčky C# foreach je nejjednodušší a nejpřímočařejší způsob iterace přes hodnoty klíčů slovníku v jazyce C#.

foreach (var dictionary in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", dictionary.Key, dictionary.Value);
}

//OUTPUT

dictionary key is key1 and value is value1
dictionary key is key2 and value is value2
dictionary key is key3 and value is value3
dictionary key is key4 and value is value4
dictionary key is key5 and value is value5

Proměnná dictionary ve výše uvedeném cyklu foreach bude mít hodnotu KeyValuePair<TKey, TValue> typ

K vlastnostem Key & Value typu KeyValuePair můžeme snadno přistupovat.

Řešení 2: Iterace pouze nad klíči slovníku C#

Pokud chcete procházet ve smyčce pouze klíče slovníku, použijte vlastnost slovníku C# dictionary.Keys.

foreach(var key in dictionaryExample.Keys)
{
  Console.WriteLine("dictionary Key is {0}",key);
}

Řešení 3: Iterujte pouze nad hodnotami slovníku C#

Pokud chcete iterovat pouze nad slovníkovými hodnotami, použijte vlastnost C# dictionary dictionary.Values.

foreach (var value in dictionaryExample.Values)
{
  Console.WriteLine("dictionary Value is {0}", value);
}

Řešení 4: Použití Deconstruct() z KeyValuePair<TKey,TValue> v jazyce C# 7

Dekonstruktory jsou zavedeny ve verzi C# 7.0.

A pokud používáte aplikaci .NET Core 2.0+ KeyValuePair<TKey, TValue> typ bude mít metodu Deconstruct().

public readonly struct KeyValuePair<TKey, TValue>
{
    private readonly TKey key;

    private readonly TValue value;

    private readonly int _dummyPrimitive;

    public TKey Key
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public TValue Value
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public KeyValuePair(TKey key, TValue value)
    {
      throw null;
    }

    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Deconstruct(out TKey key, out TValue value)
    {
      throw null;
    }

    public override string ToString()
    {
      throw null;
    }
}

Pro přístup k dvojici klíč-hodnota slovníku použijte funkci Deconstruct() typu KeyValuePair.

foreach (var (key,value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);
}

Řešení 5: Použití Deconstruct a discards v jazyce C# 7

Počínaje verzí C# 7.0 podporuje jazyk C# odhazování

Discardy jsou zástupné proměnné, které se v kódu aplikace záměrně nepoužívají

Často se označují jako proměnné s podtržítkem _.

Discards nejsou nic jiného než nepřiřazené proměnné, nemají žádnou hodnotu.

Pokud chceme ve slovníku zacyklit pouze Klíče, můžeme využít odhazovací proměnné.

foreach (var (key, _) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary key is {key}");
}

Podobně pokud chceme použít pouze hodnoty slovníku.

foreach (var (_, value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary value is {value}");
}

Řešení 6: Deconstruct dvojice klíč-hodnota ve starších verzích jazyka C#

Struct KeyValuePair nemá ve starších verzích jazyka C# funkci Deconstruct() (C# 4.7.2 níže)

Pokud tedy chcete použít Deconstruct() pro zacyklení dvojic klíčů a hodnot, existuje řešení

foreach (var (key, value) in dictionaryExample.Select(x => (x.Key, x.Value)))
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);

}

Ve většině případů tuto metodu nebudeme používat, ale je dobré ji znát.

Řešení 7: Použití funkce dictionary.ElementAt() a smyčky for

K iteraci nad dvojicemi klíč-hodnota slovníku můžeme použít jednoduchou smyčku for.

K hodnotám KeyValuePair můžeme přistupovat pomocí indexu slovníku pomocí funkce dictionary.ElementAt().

for(var i = 0; i < dictionaryExample.Count; i++)
{
  var keyValuePair = dictionaryExample.ElementAt(i);
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value);
}

Opět to není dobrý způsob, jak procházet slovník, protože funkce ElementAt() bude mít O(n) a my máme výše for smyčku, takže časová složitost bude O(n^2)

U velkých slovníků to bude mít dopad na výkon.

Pokud chcete získat index dvojic klíč-hodnota slovníku, použijte tuto metodu

Nenapadá mě žádný reálný případ použití, kdy by se index slovníku používal

Řešení 8: Použití jazyka C# dictionary.AsParallel().ForAll()

Pokud máme k dispozici velký slovník, můžeme využít dotazu LINQ (Parallel Language Integrated Query) tak, že na slovníku použijeme rozšiřující metodu ParallelEnumerable.AsParallel a dotaz provedeme pomocí metody ParallelEnumerable.ForAll.

Dotaz rozdělí zdroj na úlohy, které se provádějí asynchronně ve více vláknech

dictionaryExample.AsParallel().ForAll(keyValuePair => 
Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value));

Nejlepší způsob, jak zacyklit slovník v jazyce C#

I když máme více způsobů, jak iterovat přes hodnoty klíčů slovníku, raději použijte jednoduchý cyklus foreach

A pokud chcete zacyklit pouze klíče nebo hodnoty slovníku C#, použijte místo iterace celého slovníku dictionary.Keys nebo dictionary.Values