Πώς να enumerate C# enum

Τα Enums χρησιμοποιούνται ευρέως στη γλώσσα C#.

Και υπάρχουν 4 τρόποι για να enumerate enum στο C#.

 1. Χρήση του C# Enum.GetValues() σε .Net 5 και άνω.
 2. Χρήση του C# Enum.GetValues() σε παλαιότερες εκδόσεις .Net.
 3. Χρήση του C# Enum.GetNames() για να enumerate enum ονόματα ως συμβολοσειρές.
 4. Χρήση του Linq

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα.

Πρώτα θα δημιουργήσουμε μια C# enum

public enum LogLevel
{
  ERROR, 
  WARN, 
  INFO, 
  DEBUG
}

Το enum αντιπροσωπεύει διαφορετικούς τύπους επιπέδων καταγραφής.

Τώρα θα δούμε διαφορετικούς τρόπους για να enumerate the C# enum.

Χρήση της μεθόδου C# Enum.GetValues() Generic σε .Net 5 και άνω

Εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του .Net, δηλαδή το .Net 5 και άνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γενική έκδοση για τη μέθοδο Enum.GetValues για να enumerate το C# enum.

void loopEnum()
{
  LogLevel[] logLevels = Enum.GetValues<LogLevel>();
  
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Η νέα γενική έκδοση του Enum.GetValues επιστρέφει τον πίνακα τιμών enum.

Και επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές for ή foreach για να παραθέσουμε τις C# enum ονόματα.

Καθώς ο πίνακας περιέχει τα enum τύπο, πρέπει να τον μετατρέψουμε σε συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ToString().

Χρήση της μεθόδου C# Enum.GetValues() σε παλαιότερες εκδόσεις .Net.

Στις παλαιότερες εκδόσεις του .Net δεν υπάρχει διαθέσιμη γενική μέθοδος για τη μέθοδο Enum.GetValues().

Πρέπει να περάσετε το typeof() enum ως παράμετρο στη μέθοδο Enum.GetValues().

Array logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel))

Και αυτή επιστρέφει enum τιμές τύπου System.Array και επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή foreach για να διατρέξουμε με βρόχο τις C# enum names.

void loopEnum()
{
  Array logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel))
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Αν θέλετε το αποτέλεσμα IEnumerable, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τη μέθοδο Enum.GetValues().

void loopEnum()
{
  var logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel)).Cast<LogLevel>();
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Χρήση του C# Enum.GetNames() για να enumerate enum ονόματα ως συμβολοσειρές

C# Enum.GetValues() η μέθοδος επιστρέφει πίνακα τύπων enum.

Γι’ αυτό μετατρέψαμε τα ονόματα enum σε συμβολοσειρά πριν τα εκτυπώσουμε στην κονσόλα.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο C# Enum.GetNames() μπορούμε να enumerate enum ονόματα ως συμβολοσειρές, έτσι ώστε να μην απαιτείται η μετατροπή τους σε συμβολοσειρές.

Εάν χρησιμοποιείτε το .Net 5 και άνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γενική συνάρτηση C# Enum.GetNames().

void loopEnum()
{
  string[] logLevels = Enum.GetNames<LogLevel>();
  
  foreach (string logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel);
  }
}

Στις παλαιότερες εκδόσεις πρέπει να περάσετε την παράμετρο typeof() enum .

void loopEnum()
{
  string[] logLevels = Enum.GetNames(typeof(LogLevel));
  foreach (string logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel);
  }
}

Έτσι, αν θέλετε να enumerate ονόματα ως συμβολοσειρές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο C# Enum.GetNames().

Χρησιμοποιώντας την Linq

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Linq forEach για να enumerate C# enum, με τη βοήθεια των μεθόδων Enum.GetValues() και Enum.GetNames().

Στο .Net 5 και πάνω χρησιμοποιήστε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα.

//Using Enum.GetValues
Enum.GetValues<LogLevel>()
    .ToList()
    .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel.ToString()));

//Using Enum.GetNames
Enum.GetNames<LogLevel>()
    .ToList()
    .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel));    

Στις παλαιότερες εκδόσεις

//Using Enum.GetValues
Enum.GetValues(typeof(LogLevel))
  .Cast<LogLevel>().ToList()
  .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel.ToString()));

//Using Enum.GetNames
Enum.GetNames(typeof(LogLevel))
  .ToList()
  .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel));  

Περίληψη

Σε αυτό το σεμινάριο μάθαμε να enumerate enum σε C# χρησιμοποιώντας τις μεθόδους Enum.GetValues() και Enum.GetNames().