Tutorials


8 sposobów na zapętlanie/iterację po parach wartości kluczy słownikowych w C#

Użycie pętli foreach w C# jest najprostszym i bezpośrednim sposobem iteracji po wartościach kluczy słownikowych w C#.

Jak rzutować `int` na `enum` w C#

Aby rzutować `int` na `enum` w C#, jawnie wpisz rzutowanie zmiennej `enum` na liczbę całkowitą.

Jak sprawdzić, czy ciąg znaków jest liczbą w C#

Kroki do sprawdzenia, czy ciąg znaków jest liczbą w c# 1.Zadeklaruj zmienną typu integer. 2.Przekaż ciąg znaków do metod `int.TryParse()` lub `double.TryParse()` za pomocą zmiennej `out`. 3.Jeśli łańcuch jest liczbą, metoda `TryParse` zwróci wartość true. I przypisze wartość do zadeklarowanej wartości całkowitej `out`.

Jak uzyskać wartość `int` z `Enum` w C# z przykładami

Aby uzyskać wartość `int` z `enum` w C#, zamień zmienną enum na liczbę całkowitą.