Tutorials


8 spôsobov, ako v jazyku C# vytvoriť cyklus/iteráciu dvojíc kľúč-hodnota slovníka

Použitie cyklu foreach v jazyku C# je najjednoduchší a najpriamejší spôsob iterácie hodnôt kľúčov slovníka v jazyku C#.

Ako odovzdať `int` na `enum` v jazyku C#

Ak chcete v jazyku C# vykonať cast `int` na `enum`, explicitne zadajte cast premennej `enum` na celé číslo.

Ako skontrolovať, či je reťazec číslo v jazyku C#

Kroky na kontrolu, či je reťazec číslo v jazyku C# 1. Deklarovať celočíselnú premennú. 2.Pomocou premennej `out` odovzdajte reťazec metódam `int.TryParse()` alebo `double.TryParse()`. 3.Ak je reťazec číslo, metóda `TryParse` vráti true. A priradí hodnotu deklarovanej celočíselnej premennej `out`.

Ako získať hodnotu `int` z `Enum` v jazyku C# s príkladmi

Ak chcete získať hodnotu `int` z `enum` v jazyku C#, odovzdajte premennú enum na celé číslo.