Ako skontrolovať, či je reťazec číslo v jazyku C#

Kroky na kontrolu, či je reťazec číslo v jazyku C#

  1. Deklarovanie celočíselnej premennej.
  2. Pomocou premennej out odovzdajte reťazec metódam int.TryParse() alebo double.TryParse().
  3. Ak je reťazec číslo, metóda TryParse vráti true. A priradí hodnotu deklarovanej celočíselnej premennej out.

On this page

Kontrola, či je reťazec číslo alebo nie v jazyku C#

Napríklad máme reťazcovú premennú “123” a ak chcete skontrolovať, či je to číslo, použite nasledujúci kód v jazyku C#.

var stringNumber = "123";
int numericValue;
bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out numericValue);

//isNumber is true and numericValue=123

var stringNumber = "123P";
int numericValue;
bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out numericValue);

//isNumber is false and numericValue=0 default value

Od C# 7 môžeme deklarovať premennú out v samotnej metóde TryParse.

bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out int numericValue);

Problémom uvedenej metódy int.TryParse je, že nedokáže kontrolovať záporné hodnoty reťazcových čísel.

Kontrola záporného reťazcového čísla v jazyku C#

Na kontrolu záporných hodnôt reťazcového čísla môžeme použiť metódu C# double.TryParse().

var negativeString = "-123";
double number;
if(double.TryParse(negativeString,out number)){
   if (number > 0){

   }else{
       //negative number 
   }   
}

Najlepší spôsob, ako skontrolovať, či je reťazec číslo v jazyku C#

Na overenie, či je reťazec číslo, vždy použite metódu double.TryParse(), pretože dokáže overiť kladné aj záporné čísla.