Learn programming and web development with simple detailed tutorials and examples.

Recent Posts

Att använda C# foreach-slingan är det enklaste och rakaste sättet att iterera över nyckelvärden i ordböcker i C#.
8 sätt att loopa/iterera ordboks-nyckelvärdepar i C#

Om du vill kasta int till enum i C# skriver du uttryckligen casten av variabeln enum till heltal.
Hur man kastar `int` till `enum` i C#

Steg för att kontrollera om en sträng är ett tal i c# 1.Deklarera en heltalsvariabel. 2.Skicka strängen till metoderna int.TryParse() …
Hur man kontrollerar om en sträng är ett nummer i C#

Om du vill få fram int -värdet från enum i C#, kastar du enum-variabeln till heltal.
Hur man hämtar värdet `int` från `Enum` i C# med exempel