Tutorials


8 sätt att loopa/iterera ordboks-nyckelvärdepar i C#

Att använda C# foreach-slingan är det enklaste och rakaste sättet att iterera över nyckelvärden i ordböcker i C#.

Hur man kastar `int` till `enum` i C#

Om du vill kasta `int` till `enum` i C# skriver du uttryckligen casten av variabeln `enum` till heltal.

Hur man kontrollerar om en sträng är ett nummer i C#

Steg för att kontrollera om en sträng är ett tal i c# 1.Deklarera en heltalsvariabel. 2.Skicka strängen till metoderna `int.TryParse()` eller `double.TryParse()` med variabeln `out`. 3.Om strängen är ett tal kommer `TryParse` -metoden att returnera true. Och tilldelar värdet till det deklarerade heltalsvärdet `out` värde.

Hur man hämtar värdet `int` från `Enum` i C# med exempel

Om du vill få fram `int` -värdet från `enum` i C#, kastar du enum-variabeln till heltal.