8 sätt att loopa/iterera ordboks-nyckelvärdepar i C#

Använd följande metoder för att iterera nyckel- och värdepar i en ordbok i C#

 1. Användning av C# foreach loop
 2. Iterera endast över C#-ordboksnycklar
 3. Iterera endast över C#-ordboksvärden
 4. Användning av Deconstruct av KeyValuePair<TKey,TValue> i C# 7
 5. Användning av Deconstruct och discards i C# 7
 6. Deconstruct av nyckel-värdepar i äldre C#-versioner
 7. Användning av funktion dictionary.ElementAt() och slinga for
 8. Användning av C# dictionary.AsParallel().ForAll()

Låt oss gå igenom ett exempel för att förstå det bättre

Jag har skapat ett exempel på en ordbok med hjälp av C# for loop

Ta en titt på nedanstående C# ordbok

var dictionaryExample = new Dictionary<string, string>();

for (var i = 1; i <= 5; i++)
{
  dictionaryExample["key" + i] = "value" + i.ToString();
}

On this page

Lösning 1: Användning av C# foreach loop

Att använda C# foreach -slingan är det enklaste och rakaste sättet att iterera över nyckelvärden i ordböcker i C#.

foreach (var dictionary in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", dictionary.Key, dictionary.Value);
}

//OUTPUT

dictionary key is key1 and value is value1
dictionary key is key2 and value is value2
dictionary key is key3 and value is value3
dictionary key is key4 and value is value4
dictionary key is key5 and value is value5

Variabeln dictionary i ovanstående foreach -slinga kommer att ha följande värden KeyValuePair<TKey, TValue> typ

Vi kan enkelt få tillgång till Key och Value egenskaperna hos KeyValuePair type.

Lösning 2: Iterera endast över C#-ordboksnycklar

Om du vill slinga över endast ordboksnycklar använder du egenskapen C#-ordbok dictionary.Keys.

foreach(var key in dictionaryExample.Keys)
{
  Console.WriteLine("dictionary Key is {0}",key);
}

Lösning 3: Slingra endast över C#-ordboksvärden

Om du vill iterera över endast ordboksvärden använder du egenskapen C# dictionary dictionary.Values.

foreach (var value in dictionaryExample.Values)
{
  Console.WriteLine("dictionary Value is {0}", value);
}

Lösning 4: Användning av Deconstruct() av KeyValuePair<TKey,TValue> i C# 7

Deconstructors införs i C# 7.0.

Och om du använder .NET Core 2.0+ Application är KeyValuePair<TKey, TValue> typ kommer att ha metoden Deconstruct().

public readonly struct KeyValuePair<TKey, TValue>
{
    private readonly TKey key;

    private readonly TValue value;

    private readonly int _dummyPrimitive;

    public TKey Key
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public TValue Value
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public KeyValuePair(TKey key, TValue value)
    {
      throw null;
    }

    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Deconstruct(out TKey key, out TValue value)
    {
      throw null;
    }

    public override string ToString()
    {
      throw null;
    }
}

För att få tillgång till ordbokens nyckel- och värdepar använder du funktionen Deconstruct() för typen KeyValuePair.

foreach (var (key,value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);
}

Lösning 5: Användning av Deconstruct och discards i C# 7

Från och med C# 7.0 har C# stöd för bortkastningar

Discards är platshållarvariabler som avsiktligt inte används i programkoden

Ofta kallas de för underscore _ variabler.

Discards är inget annat än icke tilldelade variabler, de har inget värde.

Om du i ordboken vill slinga endast nycklar kan vi använda oss av diskarneringsvariabler.

foreach (var (key, _) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary key is {key}");
}

På samma sätt om du vill använda endast ordboksvärden.

foreach (var (_, value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary value is {value}");
}

Lösning 6: Deconstruct av nyckel-värdepar i äldre C#-versioner

Struct KeyValuePair har inte funktionen Deconstruct() i äldre versioner av C# (C# 4.7.2 nedan)

Så om du vill använda Deconstruct() för att slinga nyckelvärdepar finns det en lösning

foreach (var (key, value) in dictionaryExample.Select(x => (x.Key, x.Value)))
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);

}

I de flesta fall kommer vi inte att använda den här metoden, men det är bra att veta.

Lösning 7: Användning av funktionen dictionary.ElementAt() och slingan for

Vi kan använda en enkel for -slinga för att iterera över ordbokens nyckel- och värdepar.

Vi kan få tillgång till värdena på KeyValuePair genom att använda dictionary.ElementAt() -funktionen för att få tillgång till ordboksindex.

for(var i = 0; i < dictionaryExample.Count; i++)
{
  var keyValuePair = dictionaryExample.ElementAt(i);
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value);
}

Återigen är det inte ett bra sätt att slinga sig igenom ordboken, eftersom ElementAt() -funktionen kommer att ha O(n) och vi har for -slinga ovan, så tidskomplexiteten kommer att bli O(n^2)

I stora ordböcker får det konsekvenser för prestandan.

Om du vill få fram indexet för Dictionary key value par använder du den här metoden

Jag kan inte tänka mig något verkligt användningsfall där ordboksindex används

Lösning 8: Användning av C# dictionary.AsParallel().ForAll()

Om du har ett stort lexikon kan vi använda oss av LINQ-frågor (Parallel Language Integrated Query) genom att använda tilläggsmetoden ParallelEnumerable.AsParallel på lexikonet och utföra frågan med hjälp av metoden ParallelEnumerable.ForAll.

Frågan delar upp källan i uppgifter som utförs asynkront på flera trådar

dictionaryExample.AsParallel().ForAll(keyValuePair => 
Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value));

Bästa sättet att slinga ordboken i C#

Även om vi har flera sätt att iterera över en ordboks nyckelvärden, föredrar vi att använda en enkel foreach-slinga

Och om du bara vill slinga C#-ordbokens nycklar eller värden använder du dictionary.Keys eller dictionary.Values i stället för att iterera hela ordboken